ORTOGRAFIA BÀSICA

Ortografia bàsica del català (plurals, el/la/l', r/rr, c/qu, g/gu i majúscules)